Potapljanje kot metoda socialnega vključevanja ranljivih skupin mladih

V teoretskem uvodu magistrskega dela so najprej predstavljene družbene in individualne okoliščine, ki pogojujejo tveganja za socialno ranljivost in socialno izključenost današnjih mladih. Nadalje je osvetljen odnos države do ranljivih in socialno izključenih skupin mladih ter vloga centrov za socialno delo pri izvajanju njihove obravnave. Sledijo prednosti zunajinstitucionalne obravnave, izpostavljene so nekatere dileme, odprta vprašanja, kritike v povezavi z učinkovitostjo terapevtskih programov za mlade s težavami v odraščanju ter druge ranljive mlade. Poudarjena je vloga športa v socialno-intervencijskem kontekstu, beseda teče o dodani vrednosti športa pri doseganju osebnih razvojnih in družbenih ciljev v primeru ranljivih in socialno izključenih mladih. Magistrsko delo predstavi potapljanje kot socialno- integracijsko metodo za delo z ranljivimi mladimi, večrazsežnostni vidik potapljanja (športni, tehnični, zdravstveni, socialni, terapevtski), ter dopolnilni program Centra za socialno delo Ljubljana Moste – Polje na področju socialne preventive z značilnostmi osnovne socialne inovacije – Program avtonomnega potapljanja Svetovalnice Fužine. Pobudnik in idejni snovalec novega metodološkega pristopa v neposredni socialni in pedagoški praksi dela z ranljivimi mladimi izhajam iz teze, da je potapljanje, ki sproža v potapljaču posebne čustvene odzive in druge intenzivne občutke, kot izkustvena metoda zelo primerna za delo z mladimi iz deprivilegiranega okolja.

V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati kvantitativne raziskave vpliva Programa avtonomnega potapljanja Svetovalnice Fužine na izboljšanje kakovosti življenja in socialne vključenosti 8. generacije mladih. Študija primera pokaže na pozitivne učinke programa potapljanja z vidika normalizacije ter na večje zadovoljstvo uporabnikov programa na področju preživljanja prostega časa, na področju izobraževanja in dela, na področju družinskih odnosov, na stanovanjskem in materialnem področju, področju duševnega in telesnega zdravja ter na področju osebne varnosti.

Ključne besede: ranljivi mladi, socialno vključevanje, šport v socialno-intervencijskem kontekstu, neinstitucionalna obravnava, Program avtonomnega potapljanja Svetovalnice Fužine, kakovost življenja 

  • Dejavnost Društva SPM je usmerjena v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom.
  • S svojim delom skušamo v dejavnosti društva vključiti tudi ostale osebe, ki pri svojem življenju potrebujejo pomoč za urejanje življenjskih razmer in jim v ta namen nudimo socialno in psihološko podporo.
  • Vse dejavnosti društva so za udeležence brezplačne ali subvencionirane.
  • Osrednji cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin , ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč in podporo pri reševanju nastalih stisk in težav, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. 

  • Naši uporabniki so otroci in mladostniki, ki prihajajo iz socialno ogroženih, nefunkcionalnih ali kako drugače omejenih okolij.
  • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, neprilagodljivi, učno manj uspešni, vedenjsko težavni…
 • SPM - Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade
  Preglov trg 15, 1000, Ljubljana
  Telefon: 070 363 012 (mag.Vitomir Simunišek)
  E-mail: drustvospm@gmail.com 
 • Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun.

  SPM - DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA MLADE 
  (DŠ: 60024542)

NAPOVEDNIK
  
:

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE

Organizacije, vključene v sekcijo, izvajajo preventivne programe ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter s težavami v odraščanju.  

PPMS so programi za mlade v katerih deluje več organizacij oz. programov: